HANDA

Organizacija

Radom HANDA-e upravlja Upravno vijeće od pet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva gospodarstva, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik. Upravno vijeće čine po jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva i ministarstva nadležnog za financije te tri neovisna stručnjaka. Predsjednik Upravnog vijeća je predstavnik Ministarstva gospodarstva. Mandat članova Upravnog vijeća je pet godina, a članovi mogu biti ponovo imenovani. Upravn...

Aktivnosti

AKTIVNOSTIHANDA je javna ustanova koja je obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata sukladno odredbama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.HANDA kao Središnje tijelo u Republici Hrvatskoj za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata jedino je obvezno i ovlašteno formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.Formiranje i održavanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata obaveza je sukladno Direktivi Vijeća 2009/119/EZ, a obvezne zalihe nafte i n...

Financiranje

Od 01. siječnja 2013. godine HANDA je temeljem Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uvrštena u korisnike državnog proračuna te se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga HANDA-e u potpunosti osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Prihodi ostvareni iz poslovanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata prihodi su HANDA-e i uplaćuju se u državni proračun.Pomoći ili donacije koje HANDA primi od međunarodnih organizacija i od tijela i fondova Europske unije radi unapređenja...

O nama

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) je osnovana Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata kao Središnje tijelo u Republici Hrvatskoj za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. HANDA je javna ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska, osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske i za svoj rad odgovorna je Vladi Republike Hrvatske. HANDA, kao i poslovi koje obavlja, su od strateškog i posebnog interesa Republike Hrvatske.